8/28/2008
Landlord takes time to respond


8/7/2008
takes time to respond